本土語言資源網

學習資源》教材教法、圖文資源、工具運用、數位影音及各縣市相關資源網站...等。
合輯【讀台語,學科學 Tha̍k Tâi-gí, o̍h kho-ha̍k】 2021-07-06   讀台語, 學科學 Tha̍k Tâi-gí, o̍h kho-ha̍k
回資源列表 | 語言:閩南語 等級:高級 年齡:全部 資源內容:聽說學習媒體:線上圖文
學習介紹

【讀台語,學科學 Tha̍k Tâi-gí, o̍h kho-ha̍k由羅九安(Chiu-An Lo)博士以閩南語分享眾多科學知識,範圍涵蓋神經科學、醫學健康、生物科技、生活環境、動物世界、演化生物學等諸多面向,讓大眾在學習閩南語的同時,除了可以吸收不同範疇的學術性知識,還能夠學到一些新的專有名詞的閩南語說法,為閩南語的呈現方式展示更多的面貌。

 

培養讀冊的習慣是避免食老失智的好藥方
Puê-ióng tha̍k-tsheh ê si̍p-kuàn sī pī-bián tsia̍h-lāu sit-tì ê hó io̍h-hng

大人學語言袂輸囡仔
Tuā-lâng o̍h gí-giân bē su gín-á

是按怎佇寒天啉酒會予人感覺燒熱?
Sī-án-tsuánn tī kuânn-thinn lim-tsiú ē hōo lâng kám-kak sio-jua̍h?

是按怎坐車定定會愛睏?
Sī-án-tsuánn tsē-tshia tiānn-tiānn ē ài-khùn?

想欲避免失智症,骨力運動就著矣啦
Siūnn beh pī-bián sit-tì-tsìng, kut-la̍t ūn-tōng tō tio̍h–ah–lah

咱人敢有才調一心多用?
Lán lâng kám ū tsâi-tiāu it-sim-to-iōng?

帕金森氏症的幹細胞療法正式起鼓矣!
Parkinson’s tsìng ê kàn-sè-pau liâu-huat tsìng-sik khí-kóo ah!

是按怎咱睏醒了後定定會共昨暝才拄仔讀的冊袂記得?
Sī-án-tsuánn lán khùn-tshénn liáu-āu tiānn-tiānn ē kā tsa-mê tsiah tú-á tha̍k ê tsheh bē-kì-tsit?

你若向望欲有較好的頭殼,請毋通傷用GPS 來𤆬
Lí nā ǹg-bāng beh ū khah hó ê thâu-khak, tshiánn m̄-thang siunn-iōng GPS lâi tshuā-lōo

是按怎薰會遮歹改?
Sī-án-tsuánn hun ē tsiah pháinn kái?

是按怎人退酒了後定定會袂記得啉酒醉的時所做的代誌?
Sī-án-tsuánn lâng thè-tsiú liáu-āu tiānn-tiānn ē bē-kì-tsit lim-tsiú-tsuì ê sî sóo tsò ê tāi-tsì?

咱人敢干焦用著10%的腦力?
Lán lâng kám kan-na iōng-tio̍h pah-hun-tsi-tsa̍p ê náu-li̍k?

著過武漢肺炎敢就有免疫力?
Tio̍h-kuè Bú-hàn-hì-iām kám tō ū bián-i̍k-li̍k?

是按怎囡仔人較袂驚武漢肺炎?
Sī-án-tsuánn gín-á-lâng khah bē kiann Bú-hàn-hì-iām?

論冠狀病毒佮伊的危害
Lūn kuan-tsōng-pēnn-to̍k kap i ê guî-hāi

出癖對人的害
Tshut-phia̍h tuì lâng ê hāi

是按怎人若食老筋肉𠢕流失,是按怎骨力運動會當避免?
Sī-án-tsuánn lâng nā tsia̍h lāu kin-bah gâu liû-sit, sī-án-tsuánn kut-la̍t ūn-tōng ē-tàng pī-bián?

2019年Nobel生理醫學獎—細胞適應sàng-sòo不足的機制
2019 nî Nobel sing-lí i-ha̍k tsióng—sè-pau sik-ìng sàng-sòo put-tsiok ê ki-tsè

是按怎第二擺著天狗熱的時病情常常會真食力
SĪ-án-tsuánn tē-jī-pái tio̍h thian-káu-jia̍t ê sî pēnn-tsîng siông-siông ē tsin tsia̍h-la̍t

是按怎紅嬰仔的身軀定定燒燙燙?
Sī-án-tsuánn âng-enn-á ê sin-khu tiānn-tiānn sio-thǹg-thǹg?

是按怎查埔人比查某人較𠢕著癌?
Sī-án-tsuánn tsa-poo-lâng pí tsa-bóo-lâng khah gâu tio̍h-gâm

減肥欲成功的一个關鍵—食三頓的時間
Kiám-puî beh sîng-kong ê tsi̍t ê kuan-kiān—tsia̍h-sann-tǹg ê sî-kan

是按怎來美國生活了後定定予人大箍?
Sī-án-tsuánn lâi Bí-kok sing-ua̍h liáu-āu tiānn-tiānn hōo-lâng tuā-khoo

查埔人若向望欲有健康的囡仔,請骨力運動閣減食薰
Tsa-poo-lâng nā ǹg-bāng beh ū kiān-khong ê gín-á, tshiánn kut-la̍t ūn-tōng koh kiám tsia̍h-hun

2018年Nobel生理醫學獎—癌症免疫療法的先行者
2018 nî Nobel sing-lí-i-ha̍k-tsióng—gâm-tsìng bián-i̍k-liâu-huat ê sian-hîng-tsiá

生理時鐘的奧秘
Sing-lí-sî-tsing ê ò-pì

是按怎大箍人欲減肥會遮艱難?
Sī án-tsuánn tuā-khoo-lâng beh kiám-puî ē tsiah kan-lân?

古錐的動物有可能會予你著感冒
Kóo-tsui ê tōng-bu̍t ū khó-lîng ē hōo lí tio̍h kám-mōo

是按怎查埔人比查某人普遍較短命?
Sī-án-tsuánn tsa-poo-lâng pí tsa-bóo-lâng phóo-phiàn khah té-miā?

天然植物性的食物是維持健康的上好藥方
(Thian-jiân si̍t-bu̍t-sing ê tsia̍h-mi̍h sī uî-tshî kiān-khong ê siōng hó io̍h-hng)

你若對牛奶過敏,豆奶是你上有營養的選擇
Lí nā tuì gû-ling kuè-bín, tāu-ling sī lí siōng ū îng-ióng ê suán-ti̍k

食藥仔千萬毋通配葡萄柚仔汁
Tsia̍h io̍h-á tshian-bān m̄-thang phuè phû-tô-iū-á tsiap

2019年生物科技的大突破—Prime Editing
2019 nî sing-bu̍t-kho-ki ê tuā-tu̍t-phuà—Prime Editing

是按怎癌症藥物的開發遮𠢕失敗
Sī-án-tsuánn gâm-tsìng io̍h-bu̍t ê khai-huat tsiah gâu sit-pāi

人工智彗予啞口嘛會使和人溝通
Jîn-kang-tì-huī hōo é-káu mā ē-sái hām lâng koo-thong

科學家創造四个新DNA字母
Kho-ha̍k-ka tshòng-tsō sì-ê sin DNA jī-bó

生物科技送予地球和精牲的大禮—人造肉
Sing-bu̍t-kho-ki sàng hōo tē-kiû hām tsing-senn ê tuā-lé—jîn-tsō-bah

CRISPR基因編輯嬰仔出世矣
CRISPR ki-in pian-tsi̍p enn-á tshut-sì–ah

論新藥開發
Lūn sin-io̍h khai-huat

CRISPR基因編輯是啥物?CRISPR ki-in pian-tsi̍p sī siánn-mi̍h?

你所毋知的生態災厄(三)—農藥的害 Lí sóo m̄-tsai ê sing-thài tsai-eh—lông-io̍h ê hāi

空氣汙染對身體比食薰較害
Khong-khì u-jiám tuì sin-thé pí tsia̍h-hun khah hāi

氣候變遷的爭論
Khì-hāu-piàn-tshian ê tsing-lūn

樹木予咱的利益—淨化空氣
Tshiū-ba̍k hōo lán ê lī-ik—tsīng-huà khong-khì

樹種豐富的樹林較𠢕吸收溫室氣體
Tshiū-tsióng hong-hù ê tshiū-nâ khah gâu khip-siu un-sik-khì-thé

你所毋知的生態災厄(二)—動物型態佮行為的改變
Lí sóo m̄-tsai ê sing-thài tsai-eh—tōng-bu̍t hîng-thài kap hîng-uî ê kái-piàn

你所毋知的生態災厄(一)—光害汙染
Lí sóo m̄-tsai ê sing-thài tsai-eh—kng-hāi u-jiám

是按怎蠓仔定定來共我叮煞袂叮別人?
Sī-án-tsuánn báng-á tiānn-tiānn lâi kā guá tìng suah bē tìng pa̍t-lâng?

你若愛地球,請做伙來“食菜”
Lí nā ài tē-kiû, tshiánn tsò-hué lâi “tsia̍h-tshài”

是按怎濟濟致命的病毒攏源自夜婆
Sī-án-tsuánn tsē-tsē tì-miā ê pēnn-to̍k lóng guân-tsū iā-pô

大鯊魚長歲壽的秘密
Tuā sua-hî tn̂g-huè-siū ê pì-bi̍t

是按怎斑馬的身軀有紋路?
Sī-án-tsuánn pan-má ê sin-khu ū bûn-lōo?

你敢有聽過象會著癌?科學家講機率誠低
Lí kám ū thiann kuè tshiūnn ē tio̍h gâm? Kho-ha̍k-ka kóng ki-lu̍t tsiânn kē

是按怎癌症遮𠢕復發?
Sī-án-tsuánn gâm-tsìng tsiah gâu ho̍k-huat?

細菌抗藥性的秘密
Sè-khún khòng-io̍h-sìng ê pì-bi̍t

人類是動物界的馬拉松冠軍
Jîn-luī sī tōng-bu̍t-kài ê ma-lá-sóng kuan-kun

是按怎人會因為睏眠無夠死亡?
Sī-án-tsuánn lâng ē in-uī khùn-bîn bô-kàu sí-bông?

論武漢肺炎疫苗的開發
Lūn Bú-hàn hì-iām i̍k-biâu ê khai-huat

論武漢肺炎的抗體療法
Lūn Bú-hàn hì-iām ê khòng-thé liâu-huat

是按怎壓力傷大會予人生白頭毛?
Sī-án-tsuánn ap-li̍k siunn tuā ē hōo lâng senn pe̍h thâu-mn̂g

2020年 Nobel 生理醫學獎—發見造成肝炎C的病毒
2020 nî Nobel sing-lí i-ha̍k tsióng—Huat-kiàn tsō-sîng kuann-iām C ê pēnn-to̍k

無仝牌的武漢肺炎疫苗敢通濫咧注?Bô-kāng pâi ê Bú-hàn-hì-iām i̍k-biâu kám thang lām teh tsù?

論注AZ疫苗的副作用
Lūn tsù AZ i̍k-biâu ê hù-tsok-iōng

快樂缺氧是啥物?
Khuài-lo̍k khuat-ióng sī siánn-mi̍h?

論高端佮聯亞疫苗的解盲
Lūn Ko-tuan kap Liân-a i̍k-biâu ê kái-bông

 

相關連結https://funbiochampion.com/